ổ đĩa

  • Fix lỗi initramfs issue in ubuntu

    Xem lỗi gì, ở đoạn nào - fsck/........ ( lỗi nào  cần requires a maual fsck- yes- y ...... reboot https://www.youtube.com/watch?v=7GzhK67sh9kv...