WORDPRESS

  • Lỗi import mysql 1062 - Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

    Trong quá trình tạo bảng, insert dữ liệu và cấu hình cho bảng sẽ bị lỗi do có những bảng khi đang chạy wordpress sinh ra record mới dẫ...
  • theme flasome cài key

    functions.php// Add custom Theme Functions hereupdate_option( 'flatsome_wup_purchase_code', '846b8d75-85b3-4b3e-976c-2e29d386339d' ); update_option( 'flatsome_wup_supported_until', '01.01.2050' ); update_option( 'flatsome_wup_buye...